Privacyreglement Adarsa – Body Healing & Mental Coaching

In ons Privacyreglement gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

Cookie: een klein bestand dat via een internetsite op (het IP-adres van) jouw computer wordt geplaatst en informatie over jouw bezoek aan de Adarsa – Body Healing & Mental Coaching internetsite registreert;
Reglement: dit privacyreglement;
Privacywetgeving: Wet bescherming persoonsgegevens (vanaf 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming).

1. Toelichting op het Reglement

Adarsa – Body Healing & Mental Coaching mag de gegevens die u aan haar verstrekt niet zonder meer verwerken. De Privacywetgeving is bedoeld om de privacy van personen te beschermen. Door deze wetgeving wordt het toegestane gebruik van uw persoonsgegevens door anderen beperkt. Op grond van deze wet heeft Adarsa – Body Healing & Mental Coaching de plicht om haar relaties:

• op de hoogte te stellen van de wijze waarop en het doel waarmee gegevens door Adarsa – Body Healing & Mental Coaching worden verwerkt;
• te melden wie de gegevens kunnen inzien;
• voor het verwerken van bepaalde gegevens toestemming te vragen.

Adarsa – Body Healing & Mental Coaching vindt uw privacy belangrijk. Daarom geeft Adarsa – Body Healing & Mental Coaching in dit Reglement een toelichting op hoe zij met uw gegevens omgaat, wat het doel is van het gebruik daarvan en voor de verwerking van welke gegevens Adarsa – Body Healing & Mental Coaching expliciet om uw toestemming moet vragen.

2. De persoonsgegevens die Adarsa – Body Healing & Mental Coaching gebruikt en het doel van het gebruik

Adarsa – Body Healing & Mental Coaching verwerkt (mogelijk) uw persoonsgegevens als je klant wordt of bent van Adarsa – Body Healing & Mental Coaching, de website bezoekt, u aanmeldt voor nieuwsbrieven van Adarsa – Body Healing & Mental Coaching of via het contactformulier contact met ons opneemt. Adarsa – Body Healing & Mental Coaching verzamelt uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en IP-adres. Deze gegevens stellen ons in staat om:

• de overeenkomst die relaties met Adarsa – Body Healing & Mental Coaching sluiten financieel en administratief te kunnen afhandelen;
• onze dienstverlening te kunnen leveren;
• klanten of geïnteresseerden te kunnen bereiken als dat nodig is;
• om onze dienstverlening verder te ontwikkelen/te optimaliseren;
• u op maat gesneden informatie aan te bieden (direct marketing).

IP-adressen/cookies

Adarsa – Body Healing & Mental Coaching houdt IP-adressen bij van (potentiele) klanten die de website bezoeken. Deze gegevens stellen ons in staat om:

• te registreren welke internetsite/internetpagina’s u bezoekt;
• de functionaliteit en de inhoud van de website verbeteren;
• bij te houden voor welke onderwerpen of toepassingen (potentiele) klanten zich interesseren;
• ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie ontvangt;
• het productaanbod te verbeteren.
Toelichting met betrekking tot het plaatsen van cookies

Als je onze website bezoekt worden er automatisch cookies geplaatst waardoor we aan de hand van jouw IP-adres bepaalde informatie kunnen bijhouden. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om informatie over hoe vaak u onze website bezoekt en voor welke onderwerpen u zich interesseert. Zie voor meer informatie ons cookiebeleid op de website.

3. Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Adarsa – Body Healing & Mental Coaching verstrekt geen persoonsgegevens aan personen of bedrijven buiten de Adarsa – Body Healing & Mental Coaching-organisatie, tenzij:

• dat verplicht is door een wettelijk voorschrift;
• dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van een overeenkomst die Adarsa – Body Healing & Mental Coaching met u heeft gesloten;
• u daarvoor toestemming heeft gegeven.

4. Plichten/beveiligde toegang/geheimhouding/bewaartermijn

Adarsa – Body Healing & Mental Coaching verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend overeenkomstig de wet. Dit houdt (onder meer) in dat de gegevens alleen worden verwerkt voor het doel waarvoor ze verkregen worden en op een behoorlijke/zorgvuldige wijze overeenkomstig de wet en dit Reglement.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel en alleen door het personeel van Adarsa – Body Healing & Mental Coaching worden ingezien, tenzij in dit Reglement anders is bepaald. Al jouw persoonsgegevens worden door Adarsa – Body Healing & Mental Coaching beveiligd tegen onbevoegde toegang. De beveiliging bestaat:
• uit het hebben van een persoonlijk wachtwoord voor iedere werknemer om in te loggen in het digitale system;
• de medewerkers van Adarsa – Body Healing & Mental Coaching hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van alle aan Adarsa – Body Healing & Mental Coaching verstrekte persoonsgegevens;
• Adarsa – Body Healing & Mental Coaching heeft technische maatregelen genomen om het door haar gebruikte systeem te beveiligen tegen inbreuken van buitenaf overeenkomstig de wet;
• uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor een goede administratie. Adarsa – Body Healing & Mental Coaching hanteert een termijn van twee jaar na de laatste aankoop/bestelling/factuur, waarna de gegevens vernietigd worden. De wet kan een andere bewaartermijn voorschrijven. Als dat zo is zal Adarsa – Body Healing & Mental Coaching zich aan de voorgeschreven wettelijke bewaartermijn houden.

5. Uw rechten als betrokkene

• recht op informatie: het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel;
• inzagerecht: het recht op inzage en afschrift van die gegevens voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad;
• het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn (recht op correctie en verwijdering). Aan het recht om (gedeeltelijke) verwijdering van uw gegevens te vragen, kan alleen tegemoet gekomen worden als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens niet op grond van een wettelijke regeling bewaard dienen te blijven;
• het recht van verzet: het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit per email bij op info@adarsa.nl aangeven. Als uw verzoek wordt afgewezen wordt aan u uitgelegd waarom.

Een reden kan zijn dat uw dossier informatie bevat die van belang is of kan zijn voor anderen. U ontvangt binnen één maand na ontvangst van uw verzoek bericht van Adarsa – Body Healing & Mental Coaching.

Ook als u een klacht heeft over de wijze van verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met Adarsa – Body Healing & Mental Coaching opnemen en probeert Adarsa – Body Healing & Mental Coaching er samen met u uit te komen.

Heeft u een (andere) opmerking/vraag/suggestie of wilt u bezwaar maken tegen direct marketing door Adarsa – Body Healing & Mental Coaching? Ook daarvoor kunt u schriftelijk contact met ons opnemen.

Uiteraard zal Adarsa – Body Healing & Mental Coaching ook met de in dit verband verstrekte persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan.

Onze actuele contactgegevens zijn te vinden op de website van Adarsa – Body Healing & Mental Coaching.

 

 

Privacyreglement Adarsa – Body Healing & Mental Coaching versie mei 2018